TCCS - Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, ngày 14-5-2020, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Video: TCCS/Truyền hình Nhân dân