Biến đổi của lễ hội Đền Hùng trong diễn trình lịch sử

TS. Trần Thị Tuyết Mai

Viện Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội