Du lịch Việt Nam: Thành công và những bài học thời kỳ hội nhập

TS. Nguyễn Minh Phong - Nguyễn Lưu*

* Học viện An ninh nhân dân

TCCS - Chiến lược phát triển ngành du lịch Việt Nam đề ra mục tiêu đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; có tính chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, cạnh tranh được với các nước trong khu vực.

Quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa từ sau đổi mới đến nay - thành tựu và những vấn đề đặt ra

TS. Nguyễn Giáo

Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Những biến đổi của gia đình Việt Nam hiện nay và một số khuyến nghị chính sách

PGS, TS. TRẦN THỊ MINH THI

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bảo đảm quyền học tập của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam - Thực trạng và những kiến nghị

ThS. ĐÀO THỊ TÙNG

Học viện Chính trị Khu vực III, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tác động của văn hóa ứng xử đến sự phát triển xã hội

TS. Nguyễn Thị Phương Mai

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam