Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông “đi trước một bước” theo hướng đồng bộ, hiện đại

NGUYễN VĂN THể

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

TCCS - Kết cấu hạ tầng nói chung và kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng là nền tảng vật chất có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Có kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đồng bộ, hiện đại, kết nối đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách… thì nền kinh tế mới có điều kiện để tăng trưởng nhanh, ổn định và bền vững. Việc phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông với phương châm “đi trước một bước” là đòi hỏi bức thiết của thực tiễn...

Đổi mới tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra và kỷ luật đảng

HÀ QUỐC TRỊ

Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

TCCS - Tự phê bình và phê bình vừa là nguyên tắc, vừa là vũ khí sắc bén trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra của Đảng nói riêng, giúp Đảng ta phát huy ưu điểm, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm. Do vậy, đổi mới tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra và kỷ luật đảng hiện nay là rất quan trọng và cấp thiết. Việc tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra và kỷ luật đảng vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện, cần phải đổi mới phương pháp và cách thức thực hiện, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay.

Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động phụ nữ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hiện nay

Đỗ Thị Thu Thảo

Phó Chủ tịch, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Học thuyết giá trị thặng dư vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh mới

Hoàng Ngọc Hải * - Hồ Thanh Thủy**

* TS, Học viện Chính trị khu vực I - ** TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh: Kinh nghiệm của một số nước và gợi ý cho Việt Nam

PGS, TS. Trần Thị Thanh Tú

Đại học Quốc gia Hà Nội

Đạo đức công vụ - Yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ, công chức thời kỳ phát triển mới

TS. THANG VĂN PHÚC

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Hệ thống phúc lợi xã hội ở các nước Bắc Âu và một số gợi ý đối với Việt Nam

TS. Phạm Thị Thu Lan

Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tỉnh Đắk Lắk chủ động thúc đẩy liên kết vùng và kết nối kinh tế, tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển

TS. Bùi Văn Cường

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

TCCS - Thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về liên kết vùng và kết nối kinh tế, trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã tích cực tham gia nhiều chương trình hợp tác, liên kết mang tính chất nội vùng và liên vùng, đồng thời chủ động triển khai nhiều hoạt động kết nối kinh tế trong và ngoài nước, góp phần khai thác, phát huy hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của tỉnh và của vùng Tây Nguyên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong bối cảnh mới

Mai Trực

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

TCCS - Kiểm tra, giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng. Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vừa góp phần nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, vừa là nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ sức gánh vác, lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Việc xử lý kỷ luật trong Đảng đã có tác dụng thúc đẩy tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên giữ gìn và chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ cương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc

TCCS - Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta, Đảng ta một kho tàng tư tưởng vô giá trên mọi phương diện của sự nghiệp cách mạng: Về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp; quy luật ra đời và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xây dựng một chính đảng mác xít ở một nước thuộc địa và phong kiến; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện một nước nông nghiệp có điểm xuất phát thấp, không kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, gắn liền với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa... Tư tưởng của Người là kim chỉ nam cho sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

“Ba nổi, bảy chìm”

Thanh Minh

TCCS - Thực tế, áo choàng không làm nên thầy tu. Những cán bộ càng “bề nổi” thì càng dễ “phát lộ”. Không đủ năng lực gánh vác trọng trách tất dẫn tới mất kiểm soát, bị cấp trên/dưới, đối tác/cộng tác “qua mặt”, “vượt mặt”… mà mình lại là người chịu trách nhiệm. Khi xảy ra sai phạm, bị kỷ luật, mất chức còn là nhẹ, là may; nặng thì không ít người vướng vào lao lý...