Đổi mới tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra và kỷ luật đảng

HÀ QUỐC TRỊ

Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

TCCS - Tự phê bình và phê bình vừa là nguyên tắc, vừa là vũ khí sắc bén trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra của Đảng nói riêng, giúp Đảng ta phát huy ưu điểm, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm. Do vậy, đổi mới tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra và kỷ luật đảng hiện nay là rất quan trọng và cấp thiết. Việc tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra và kỷ luật đảng vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện, cần phải đổi mới phương pháp và cách thức thực hiện, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay.

Diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020)

Lợi ích và xung đột lợi ích trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

GS, TS. NGUYỄN TRỌNG CHUẨN

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Từ khát vọng dân tộc đến tầm nhìn 100 năm của Đảng: Sự hội tụ của ý Đảng - lòng dân vì lợi ích quốc gia - dân tộc

Lê Hải Bình

Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương

Ngoại giao Việt Nam với chiến thắng lịch sử Mùa Xuân năm 1975

Phạm Bình Minh

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao