Tỉnh Đắk Lắk chủ động thúc đẩy liên kết vùng và kết nối kinh tế, tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển

TS. Bùi Văn Cường

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

TCCS - Thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về liên kết vùng và kết nối kinh tế, trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã tích cực tham gia nhiều chương trình hợp tác, liên kết mang tính chất nội vùng và liên vùng, đồng thời chủ động triển khai nhiều hoạt động kết nối kinh tế trong và ngoài nước, góp phần khai thác, phát huy hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của tỉnh và của vùng Tây Nguyên.

Những vấn đề đặt ra khi Bí thư Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Qua thực tế tỉnh Thái Bình

Nguyễn Hồng Diên

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Binh chủng Tăng thiết giáp phòng, chống dịch Covid-2019 bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả

Đinh Mai Lan

Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Binh chủng Tăng thiết giáp

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Nguyễn Nhân Chiến

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh

Những kết quả đáng khích lệ trong xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình

LÊ TRANG 

Tạp chí Cộng sản