Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc

TCCS - Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta, Đảng ta một kho tàng tư tưởng vô giá trên mọi phương diện của sự nghiệp cách mạng: Về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp; quy luật ra đời và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xây dựng một chính đảng mác xít ở một nước thuộc địa và phong kiến; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện một nước nông nghiệp có điểm xuất phát thấp, không kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân, gắn liền với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa... Tư tưởng của Người là kim chỉ nam cho sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Di sản của V.I. Lê-nin: Những cống hiến vĩ đại vì sự tiến bộ của nhân loại

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Lý luận Trung ương

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng