Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong bối cảnh mới

Mai Trực

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

TCCS - Kiểm tra, giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng. Việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vừa góp phần nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, vừa là nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ sức gánh vác, lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Việc xử lý kỷ luật trong Đảng đã có tác dụng thúc đẩy tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên giữ gìn và chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, kỷ cương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Vận dụng yếu tố thời gian trong chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc Tổng tiến công, nổi dậy mùa Xuân 1975 - nét nghệ thuật quân sự đặc sắc của Đảng, Quân đội ta

Đoàn Minh Điền

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh

Những nội dung cơ bản thể hiện tinh thần đổi mới của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015

TS. Hồ Đức Phớc

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước

Để giám sát, kiểm soát quyền lực khi thực hiện mô hình “bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp”

PGS, TS. Nguyễn Văn Giang

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp

Trần Đức Thắng

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương