Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp

TS. Nguyễn Thị Linh Giang

Học viện Chính trị khu vực III