Phát triển hệ thống tài chính xanh nhằm thúc đẩy kinh tế xanh: Kinh nghiệm của một số nước và gợi ý cho Việt Nam

PGS, TS. Trần Thị Thanh Tú

Đại học Quốc gia Hà Nội

TCCS - Tài chính xanh là một phương thức quan trọng trong chiến lược tăng trưởng xanh của các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, đây vẫn là vấn đề khá mới nên việc nâng cao nhận thức về tài chính xanh cho phát triển bền vững, xác định những cơ hội và thách thức trong quá trình áp dụng tại Việt Nam là điều hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay...

Một số đánh giá tác động xã hội của đại dịch COVID-19

TS. NGUYỄN MINH PHONG

Báo Nhân dân

Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp

TS. Nguyễn Thị Linh Giang

Học viện Chính trị khu vực III

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020: Thực trạng và một số khuyến nghị

TS. Phạm Thị Tường Vân* - Mai Thị Hải**

* Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính; ** Tạp chí Cộng sản

Cách mạng công nghiệp 4.0 - Cơ hội và thách thức của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

Trần Thị Thanh Bình

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên