Học thuyết giá trị thặng dư vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh mới

Hoàng Ngọc Hải * - Hồ Thanh Thủy**

* TS, Học viện Chính trị khu vực I - ** TS, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Từ khi ra đời cho đến nay, học thuyết giá trị thặng dư bị các thế lực thù địch và những kẻ biện hộ cho sự bóc lột trong chủ nghĩa tư bản tập trung xuyên tạc, bóp méo nhiều nhất. Họ cho rằng, “học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác đã lỗi thời, chủ nghĩa tư bản hiện đại đã thay đổi bản chất, không còn là chế độ bóc lột nữa”, “học thuyết giá trị thặng dư không còn mang tính cách mạng và khoa học”,...

Bóc trần chiêu trò lợi dụng “dân chủ” thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá Đảng, Nhà nước ta

PGS, TS. NGUYỄN XUÂN TÚ

Đại tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Xây dựng đội ngũ cán bộ trên lĩnh vực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay

TS. NGUYỄN HUY PHÒNG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Không thế lực nào có thể chia cắt nghĩa đồng bào - mọi mưu đồ chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhất định thất bại

PGS, TS. TRầN HậU

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

PHẠM NGỌC HÒA* - VŨ THỊ HÒA**

* Học viện Chính trị khu vực IV - ** TS, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Hà Nội