Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động phụ nữ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hiện nay

Đỗ Thị Thu Thảo

Phó Chủ tịch, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

TCCS - Trong mọi thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng vai trò và sự đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ. Việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo đối với tổ chức hội và công tác vận động phụ nữ được quan tâm theo hướng tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo và chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của phụ nữ...

Để công tác nhân sự đại hội Đảng đạt kết quả tốt

PGS, TS. ĐOÀN THẾ HANH

Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thực hành dân chủ trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - phương hướng quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

PGS, TS. TRẦN THỊ MINH TUYẾT

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Để tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân hiện nay

TS. Nguyễn Duy Quỳnh

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TS. Hà Sơn Thái

Trung tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng